Vendor RMA

  • หน้า Vendor RMA

  • เมื่อกด Receipt จะมีหน้าต่าง Shipment Into เพื่อเลือกใบเสร็จที่จะจัดส่งสินค้า

  • หน้า Shipment Into

 

  • หลังจากนั้นกด  ที่ จะมีหน้าต่าง .Create lines from เพื่อเลือกสินค้าในการจัดส่ง

  • ตรวจความถูกต้องของรายการที่ต้องการส่งสินค้า และกด Document Action เพื่อยืนยัน

  • เมื่อกด Document Action จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามอีกรอบ กดที่ เพื่อตกลงในการ Complete

  • หลังจาก Posed แล้วจะขึ้น    เป็นการจบการทำงาน

***ถ้ากดที่ จะเป็นการสร้าง Purchase Orderขึ้นมาอีกใบโดยจะมีหน้าต่าง Create Order From RAM ขึ้นมาถาม

  • ถ้าตกลงที่จะสร้าง Purchase Order จะมีเลขของ PO ขึ้นมาให้

  • แต่ถ้ากด Document Action อีกรอบจะมีหน้าต่างถามระหว่าง Close และ Void

  • และสถานะใน Vendor RMA ก็จะเปลี่ยน