Motive Infrastructure

Lan   

Fiber optic

WIFI Cisco

อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สายภายนอกและภายในอาคาร

WIFI Ubquity

อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สายภายนอกและภายในอาคาร

WIFI Linksys

อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สายภายนอกและภายในอาคาร

Tower server

ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ Rack บนพื้นที่ใช้สอยอันมีจำกัด ดูเป็นระเบียบ และง่ายในการจัดการ

Rack server

ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับใส่กับตู้ Rack เพื่อประหยัดพื้นที่