Warehouse management

 

 PC Screen
โปรแกรมระบบคลังสินค้าช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน เช่น การหยิบของ(picking)การค้นหา เช่น สินค้าอยู่ที่ไหนตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ เช่น การตรวจข้อมูลสินค้าตามเงื่อนไขการทำงานของธุรกิจแต่ละบริษัท

 

 

ระบบบอกตำแหน่งที่เก็บและจำนวนของวัตถุดิบ
ระบบแสดงบัญชีลูกค้าของบริษัท AR Customer สามารถเชื่อมโยง(Sync)กับระบบบัญชีหรือERPได้
ระบบแสดงบัญชีผู้ขายของบริษัท AP Vendor สามารถเชื่อมโยง(Sync) กับระบบบัญชีหรือ ERP ได้
ระบบเช็คจำนวนสินค้าคงคลังแบบ Real Time

Inbound รายการสินค้าขาเข้า

Direct receive รับของโดยไม่อ้างถึงใบสั่งซื้อ
Receive with refer to PO รับของโดยอ้างถึงใบสั่งซื้อ
รับคืนสินค้าจากลูกค้า SO Return

 

Outbound รายการสินค้าขาออก

การเบิกออกโดยไม่อ้างถึงใบสั่งขาย
การเบิกของโดยอ้างถึงใบสั่งขาย
การคืนของที่มีปัญหาให้ผู้ขาย
การโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า
การย้ายตำแหน่งเก็บภายในคลังสินค้า