Motive Dashboard

ระบบแสดงสถานะทางธุรกิจ Web Dashboard

ข้อมูลที่ใช้สำหรับประกอบการวางแผนด้านกลยุทธ์

การชี้วัดการทำงาน สามารถนำข้อมูลจากหลายๆส่วนในระบบมาสรุปในหน้าเดียวกัน

สรุปข้อมูลเป็นกราฟรูปแบบต่างๆได้ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้

ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนแถวหรือคอลัมน์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการได้

ระบบ Excel Dashboard

ยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในรูปแบบของกราฟปรับแต่งมาเป็นอย่างดีทำให้การเห็นข้อมูลที่ทำได้โดยง่าย

ภาพแสดงข้อมูลได้ในรูปแบบต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ