Invoice (Vendor)

Invoice (Vendor)

  • หน้า Invoice (Vendor)
  • Business Partner กดที่  จะมีหน้าต่าง Business Partner Into มาให้เลือก Vendor

 

  • เมื่อกดที่  จะมีหน้าต่าง .Create lines from ขึ้นมาเพื่อให้เลือกรายการวางบิล
  • เลือกวางบิลจากเลขของใบสั่งซื้อ

  • ตรวจความถูกต้องของรายการที่ต้องการวางบิล และกด Document Action เพื่อวางบิลสินค้า
  • เมื่อกด Document Action จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามอีกรอบ กดที่เพื่อตกลงในการ Complete
  • หลังจาก Posed ใบวางบิล ให้กด  เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี