Motive Production Management

ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต

ระบบที่ช่วยให้ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

ระบบจะช่วยเช็คความต้องการวัตถุดิบว่ามีเพียงพอหรือไม่และเช็คกำลังการผลิต

MRP Info บอกถึงความต้องการสินค้าจากลูกค้าหรือความต้องการจากขั้นตอนการผลิตก่อนหน้านั้น (Demand) และ ปริมาณวัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่คาดว่าจะมี(Supply)

อธิบายถึงขั้นตอนหรือแผนกการผลิต

รายการวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ต้องใช้ในการผลิตหรือประกอบสินค้าสำเร็จรูป

วางแผนกำลังการผลิตบอกถึงกำลังการผลิตว่ายังคงเหลือเท่าไหร่

ดูกำลังการผลิตของแต่ละแผนกเทียบกับใบสั่งผลิตที่สั่งทำไปแล้ว