รับของ (Material Receipt)

รับของ (Material Receipt)

• หน้า Material Receipt กรอกข้อมูลดังนี้

 • Business Partner กดที่  จะมีหน้าต่าง Business Partner Into มาให้เลือก Vendor
 • กรอกข้อมูลหน้า Material Receipt ต่อ
 • เมื่อกดที่ จะมีหน้าต่าง Receipt..Create lines from ขึ้นมาเพื่อให้เลือกรับจำนวนสินค้า
  โดยเลือกรับสินค้าผ่านใบสั่งซื้อ
 • หน้า Receipt Line
 • เมื่อเข้าหน้า Receipt Line กดที่ Attributes มีหน้าต่างดังนี้
 • เมื่อกดที่ จะมีหน้าต่าง Attribute Set Instance ขึ้นมาให้เลือกสถานะและ Lot การรับสินค้า
 • หลังจากที่กรอกข้อมูลใน Attribute Set Instance ให้กรอกจำนวนที่รับและวันหมดอายุ
 • เมื่อรับสินค้าตามจำนวน Lot จะขึ้นรายการที่รับสินค้า แล้วกดกลับไปที่ Material Receip
 • ตรวจเช็ครายการ แล้วหลังจากนั้นกด Document Action เพื่อส่งใบรับสินค้า
 • เมื่อกด Document Action จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามอีกรอบ กดที่ เพื่อตกลงในการ Complete
 • หลังจาก Posed ใบรับสินค้า ให้กด  เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี